TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. >> zamknij

Regulamin

Regulamin korzystania ze strony internetowej www.zlota-apteka.pl

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa ogólne zasady korzystania ze strony internetowej Złotej Apteki, dostępnej pod adresem www.zlota-apteka.pl (Portal).

2. Portal wraz z treścią, znakami graficznymi, zdjęciami, artykułami i innymi materiałami pisemnymi, materiałami audio-wideo oraz bazą danych stanowi własność Złotej Apteki z siedzibą w Łodzi, z zastrzeżeniem pkt 7.2. Własności Złotej Apteki nie stanowią treści umieszczane na Portalu przez Użytkowników.

 

DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają:

1. Złotej Apteki działalność gospodarcza z siedzibą w Łodzi (90-307) przy ul. Piłsudskiego 31, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, REGON 383237751, NIP 7342799783;

2. e-apteka – funkcjonalność udostępniana przez Złotą Aptekę w ramach Portalu, umożliwiająca dokonywanie zakupów leków i innych środków farmaceutycznych za pośrednictwem sieci Internet. Zasady korzystania z e-apteki zawarte są w niniejszym Regulamnie;

3. Portal - platforma internetowa administrowana przez Złotą Aptekę , dostępna pod adresem internetowym www.zlota-apteka.pl.

4. Regulamin: niniejszy regulamin Portalu.

5. Użytkownik- osoba odwiedzająca Portal, w tym dokonująca zakupów w e-aptece, zarówno zarejestrowana jaki i niezarejestrowana w Portalu.

 

1. WARUNKI KORZYSTANIA Z PORTALU.

1.1. Operatorem Portalu jest Złota Apteka.

1.2. Korzystanie z Portalu jest bezpłatne. W razie konieczności uiszczenia opłaty w zamian za usługi świadczone za pośrednictwem Portalu, Użytkownik zostanie wyraźnie poinformowany o opłacie przed rozpoczęciem korzystania z płatnej usługi.

1.3. Użytkownik dokonujący zakupów w e-aptece zobowiązany jest do ponoszenia kosztów związanych z realizacją złożonych zamówień, na które składają się w szczególności cena produktu oraz rodzaj i koszt dostawy, aktualny cennik dostępny na naszej stronie.

1.4. Użytkownik dokonujący zakupów w e-aptece zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w sposób zadeklarowany podczas składania zamówienia:

Płatność z góry – przelewem na konto e-apteki , aktualny numer konta

PKO BP:

61 1020 3378 0000 1202 0367 3480


Płatność z góry – szybkim przelewem internetowym za pośrednictwem systemu Sofort.
Płatność przy odbiorze (przesyłka za pobraniem) – należność pobiera kurier przy dostarczeniu przesyłki.*
*- nie dotyczy odbiorów osobistych

1.5. Użytkownik korzystając z Portalu i e-apteki akceptuje i zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

1.6. Treść umowy między Użytkownikiem a Złotą Apteką składa się z postanowień określonych w niniejszym Regulaminie. Za pośrednictwem Portalu prowadzonego przez Złotą Aptekę świadczone będą przede wszystkim następujące usługi:

a. udostępnianie treści zawierającej informację o lekach, produktach farmaceutycznych oraz innych produktach leczniczych (dalej określanych również zbiorczo: „Towary”, „Produkty”) wraz z cennikami;

b. prowadzenie e-apteki, umożliwiającej Użytkownikom zakup leków, produktów farmaceutycznych oraz innych produktów leczniczych drogą elektroniczną;

c. świadczenie innych usług.

1.7. Użytkownik uprawniony jest do bezpłatnego założenia Konta użytkownika w Portalu. Aby założyć Konto Użytkownika, Użytkownik musi wypełnić formularz rejestracyjny umieszczony w Portalu. Zasady korzystania z Portalu i e-apteki przez Użytkowników posiadających Konto użytkownika określa niniejszy Regulamin, którego akceptacja jest wymagana podczas rejestracji. Regulamin obowiązuje od daty jego zaakceptowania do chwili wypowiedzenia go przez użytkownika lub Złotą Aptekę zgodnie z punktem 8.

1.8. Użytkownik nie może zaakceptować Regulaminu na potrzeby założenia Konta użytkownika, jeśli:

(a) nie jest uprawniony do korzystania z Portalu, lub

(b) nie osiągnął wieku uprawniającego do zawarcia wiążącej umowy z firmą LINK DOMINIKA DURAJ 

1.9. Poprzez założenie konta w Portalu Użytkownik akceptuje politykę prywatności Portalu, stanowiącą załączniki nr 1 do niniejszego Regulaminu.

1.10. Założenie Konta użytkownika w Portalu daje Użytkownikowi m. in. następujące możliwości:

Wprowadzanie i edycja swoich danych osobowych Użytkownika.
Dodawania i edycji kilku różnych adresów do wysyłki towarów zakupionych w e-aptece oraz innych opcji usprawniających nabywanie produktów z e-apteki.
Dodawania i przeglądania reklamacji bezpośrednio na stronie.
Przeglądania historii zamówień.
Dodawania i przeglądania towarów dodanych do ulubionych.

Złota Apteka zastrzega sobie prawo do poszerzenia zakresu usług oferowanych Użytkownikom posiadającym Konto użytkownika, które nie będą udostępniane Użytkownikom niezarejestrowanym.

1.11. Umowa z Użytkownikiem jest zawarta na czas nieokreślony.

 

2. ZMIANY W REGULAMINIE

2.1. Złota Apteka może dokonywać zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany będą publikowane pod adresem www.zlota-apteka.pl. Zmiana Regulaminu obowiązuje od chwili ich publikacji. Prosimy o regularne sprawdzanie aktualnej treści Regulaminu. Użytkownikom posiadającym Konto użytkownika informacja o zmianie Regulaminu zostanie przesłana za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail umieszczony przez Użytkownika na Koncie użytkownika.

2.2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że korzystanie z Portalu po dniu publikacji uaktualnionego Regulaminu stanowi zgodę na ten Regulamin. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na zmieniony Regulamin, może zakończyć stosunek wiążący go ze Złota Apteką zgodnie z punktem 8 poniżej.

 

3. KORZYSTANIE Z PORTALU

3.1. Sprzęt: W celu korzystania z Portalu Użytkownik potrzebuje dostępu do Internetu. Poprawne funkcjonowanie Portalu i e-apteki wymaga posiadania jednej z powszechnie dostępnych przeglądarek internetowych, zaktualizowanej do najnowszej wersji, z włączoną usługą javascript i cookies. Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie urządzeń zapewniających dostępu do Internetu.

3.2. Wykorzystanie sprzętu Użytkownika: Portal do komunikacji internetowej może korzystać z mocy obliczeniowej, pamięci oraz przepustowości łącza internetowego komputera (lub innego odpowiedniego urządzenia) Użytkownika wyłącznie w celu ułatwienia komunikacji oraz prawidłowego działania Portalu.

3.3. Zawieszenie możliwości korzystania, usprawnienia techniczne i konserwacja: Złota Apteka może co pewien czas przeprowadzać konserwację lub wprowadzać uaktualnienia Portalu albo infrastruktury umożliwiającej korzystanie z nich. Z tego powodu Złota Apteka może tymczasowo zawiesić lub ograniczyć możliwość korzystania z niektórych lub wszystkich elementów Portalu do czasu zakończenia konserwacji i/lub wprowadzenia uaktualnienia. Jeśli dany problem nie wymaga pilnej interwencji,Złota Apteka będzie publikować z wyprzedzeniem datę i godzinę takiego zawieszenia lub ograniczenia, w zakresie możliwym do przewidzenia, w Portalu. Użytkownik nie ma prawa ubiegać się o odszkodowanie za takie zawieszenie lub ograniczenie możliwości korzystania z Portalu.

3.4. Treść przekazu: Złota Apteka nie jest źródłem materiałów umieszczanych w Portalu przez Użytkowników, nie sprawdza ich ani nie aprobuje, a także nie ponosi odpowiedzialności za ich treść. Korzystając z Portalu, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie przekazywane przez niego treści mogą zostać przesłane do odbiorcy przekazu. Za treść przekazu odpowiedzialność ponosi wyłącznie osoba będąca jego autorem. Oznacza to, że do Użytkownika mogą docierać treści obraźliwe, niezgodne z prawem, szkodliwe dla nieletnich, obsceniczne, nieprzyzwoite lub uznawane za niestosowne z innych powodów. Treść przekazów może być chroniona przez prawa własności intelektualnej należące do osób trzecich. Użytkownik odpowiada za treści, które przekazuje lub do których uzyskuje dostęp przy użyciu Portalu. W szczególności Użytkownik zobowiązuje się, że podczas korzystania z Portalu nie będzie przesyłał treści i materiałów:

(i) chronionych prawem autorskim, tajemnicą handlową lub podlegających w inny sposób prawom własności osób trzecich, w tym prawu do prywatności i prawu do wizerunku, chyba że jest właścicielem takich praw lub ma zgodę ich prawowitego właściciela;

(ii) kłamliwych lub wprowadzających w błąd;

(iii) obraźliwych, niezgodnych z prawem, szkodliwych dla nieletnich, obscenicznych, zniesławiających, oszczerczych, zawierających groźby, pornograficznych, napastliwych, szerzących nienawiść, obraźliwych ze względów rasowych lub etnicznych, zachęcających do zachowań uznawanych za przestępstwo lub skutkujących pociągnięciem do odpowiedzialności cywilnej, naruszających jakiekolwiek prawo lub uznawanych za niestosowne z innych powodów;

(iv) zawierających reklamy lub oferty biznesowe; lub

(v) sugerujących, że ktoś inny jest ich autorem.

3.5. Złota Apteka zastrzega sobie prawo do przeglądania treści w celu zapewnienia ich zgodności z niniejszym Regulaminem, jednakże nie ma takiego obowiązku. Złota Apteka może według własnego uznania zablokować treść przekazu, uniemożliwić jej dostarczenie lub usunąć ją w ramach działań mających na celu ochronę Portalu oraz Użytkowników, albo też w inny sposób egzekwować przestrzeganie niniejszego Regulaminu. Złota Apteka może ponadto według własnego uznania usunąć takie treści i/lub wypowiedzieć niniejszy Regulamin oraz usunąć Konto użytkownika, jeżeli Użytkownik publikuje treści naruszające niniejszy Regulamin.

3.6. Powiadamianie i usuwanie. Jeżeli Złota Apteka zostanie powiadomiona o tym, że jakiekolwiek materiały zamieszczane, przekazywane, edytowane, hostowane, udostępniane i/lub publikowane w Portalu („Materiały użytkownika”) są nieodpowiednie lub naruszają prawa osób trzecich, bądź jeżeli firma zdecyduje się z jakichkolwiek powodów usunąć Materiały Użytkownika, Złota Apteka zastrzega sobie prawo do automatycznego usuwania takich Materiałów użytkownika z dowolnego powodu, natychmiast bądź w terminie wyznaczanym według wyłącznego uznania Złotej Apteki, który może co pewien czas ulegać zmianie. Materiały użytkownika zostaną usunięte bez jakiegokolwiek uznania odpowiedzialności, a także bez uszczerbku dla jakichkolwiek praw, środków prawnych oraz możliwości obrony, które zostają niniejszym wyraźnie zastrzeżone. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Złota Apteka nie jest w żaden sposób zobowiązana do przywrócenia takich Materiałów użytkownika w jakimkolwiek terminie. Jeżeli Materiały użytkowników naruszają prawa użytkownika (w tym prawa własności intelektualnej) lub są niezgodne z prawem albo Użytkownik uważa, że tak jest, należy skontaktować się niezwłocznie ze Złotą Apteką. Złota Apteka zastrzega sobie prawo do sprawdzania tożsamości Użytkownika oraz żądania dalszych informacji w celu weryfikacji zgłoszenia. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za konsekwencje płynące ze złożonego zgłoszenia (w tym między innymi za usunięcie lub zablokowanie Materiałów użytkownika) oraz potwierdza i akceptuje, że wszelkie zgłoszenia mogą być wykorzystywane w postępowaniach sądowych. Wszelkie fałszywe, wprowadzające w błąd lub nieścisłe informacje przekazane przez użytkownika mogą skutkować pociągnięciem go do odpowiedzialności cywilnej i karnej.

3.7. Jakość: Złota Apteka nie gwarantuje, że Portal będzie zawsze funkcjonować bez zakłóceń, opóźnień lub błędów. Na jakość komunikacji oraz użytkowania Portalu może wpływać wiele czynników, które mogą powodować błędy w komunikacji, w tym między innymi: sieć lokalna, firewall, dostawca usług internetowych, publiczny Internet, publiczna komutowana sieć telefoniczna oraz zasilanie. Złota Apteka nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, przerwy lub opóźnienia spowodowane awarią lub wadą jakiegokolwiek z tych elementów lub innych elementów będących poza jej kontrolą.

3.8. Zmiany w Produktach: Złota Apteka nieustannie udoskonala Portal i może, co pewien czas zmieniać także jego parametry techniczne w celu zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami. W związku z tym Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że funkcje Portalu mogą co pewien czas ulegać zmianom. Wymagania techniczne w zakresie użytkowania Portalu dostępne są w Portalu. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na zmiany w Portalu może zakończyć stosunek wiążący go ze Złotą Apteką zgodnie z punktem 8.

3.9. Zgłoszenia: Niektóre części Portalu mogą zawierać prośby o pisemne propozycje lub zgłaszanie problemów, np. poprzez formularz kontaktowy lub formularz zgłaszania problemów („Zgłoszenia”). Należy dokładnie zapoznać się ze wszelkimi postanowieniami szczególnymi regulującymi takie Zgłoszenia. Zgłoszenia są uważane za własność Złotej Apteki. Złota Apteka jest wyłącznym, wieczystym właścicielem wszystkich znanych obecnie lub w przyszłości praw do Zgłoszeń na całym świecie i ma prawo do korzystania z nich w dowolnych celach handlowych lub innych bez zapłaty na rzecz Użytkownika zgłaszającego.

3.10. Zamieszczanie łączy: Użytkownik może zamieszczać łącza do Portalu w witrynach należących do Użytkownika pod warunkiem, że dokona tego w uczciwy i zgodny z prawem sposób, który nie zaszkodzi reputacji Złotej Apteki ani nie będzie jej wykorzystywał. Użytkownikowi nie wolno zamieszczać łącz w sposób sugerujący jakiekolwiek jego powiązania ze Złotą Apteką albo zatwierdzenie lub poparcie z jej strony, jeśli nie jest to zgodne z prawdą. Użytkownik nie może zamieszczać Portalu w ramce w innej witrynie. Na jakiekolwiek wykorzystywanie, prezentowanie Portalu, inne niż zamieszczenie linka odsyłającego, wymagana jest uprzednia pisemna zgoda Złotej Apteki.

4. KORZYSTANIE Z E-APTEKI

4.1. Użytkownicy w ramach Portalu mogą korzystać z e-apteki.

4.2. Możliwość dokonywania zakupów w e-aptece nie jest uzależniona od wcześniejszej rejestracji i założenia Konta użytkownika. Użytkownik może dokonać zakupu bez rejestracji w Portalu. Użytkownicy zarejestrowani mogą zalogować się do Portalu w celu dokonania zakupu bezpośrednio poprzez Portal, jak również za pośrednictwem Facebook’a oraz Google.

4.3. Złożenie zamówienia w e-aptece udostępnianej w ramach Portalu następuje poprzez:

1) wybranie przez Użytkownika interesujących go produktów;

2) określenie sposobu płatności za produkty oraz sposobu ich odbioru;

3) podanie wskazanych na elektronicznym formularzu danych Użytkownika, które umożliwią identyfikację osoby składającej zamówienie;

4) potwierdzenia zamówienia i dokonania płatności, jeżeli nie została wybrana opcja płatności przy odbiorze.

Informacja o terminie realizacji zamówienia przekazana Użytkownikowi po potwierdzeniu zamówienia. Na czas realizacji zamówienia wpływa wybrany przez Użytkownika sposób płatności oraz dostarczenia towaru a także dostępność danego produktu.

4.4. Wszystkie informacje wymagane do określenia szczegółowych cech zamówienia składanego w e-aptece, znajdują się na elektronicznych formularzach sprzedaży dostępnych w Portalu. Użytkownik podczas dokonywania zakupów dookreśla informacje dotyczące wyboru sposobu płatności, sposobu odbioru towaru i innych istotnych danych dotyczących sprzedaży. Użytkownicy posiadający Konto użytkownika mają możliwość trwałego określenia preferencji co do warunków sprzedaży, które będą ustawiane domyślnie przy każdej transakcji. Wypełnienie formularza zakupu i potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne ze specyfikacją zamówienia i dokonaniem zakupu.

4.5. Użytkownik dokonujący zakupu za pośrednictwem e-apteki udostępnionej na Portalu akceptuje szczegółowe postanowienia umowy sprzedaży poprzez oznaczenie odpowiednich pól na formularzu zakupu umieszczonego w Portalu oraz jego akceptację. Złota Apteka prowadzi rejestr obejmujący wszystkie przyjęte zamówienia wraz z ich specyfikacją oraz danymi nabywcy.

4.6. Poprzez wybór formy płatności "za pobraniem" Zamawiający ponosi odpowiedzialność za towar od chwili wykonania Jego dyspozycji, tj. wydania towaru kurierowi, spedytorowi lub innemu podmiotowi.

 

 

5. REKLAMACJE I ZWROTY
 

Reklamacja produktów leczniczych  jest możliwa wyłącznie na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827), zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 7 tej ustawy oraz możliwości zwrotu produktu leczniczego wyłącznie w przypadkach, o których mowa w art. 96 ust. 7 ustawy z dnia 6 września 2001r. - Prawo farmaceutyczne, zgodnie z 3pkt 8, 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015r. w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych.

5.1. Złota Apteka nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie zamówionych towarów, jeżeli przyczyną takiego zdarzenia jest podanie przez Użytkownika nieprawdziwych lub błędnych danych osobowych lub adresowych. Złota Apteka może odmówić realizacji zamówienia lub podjąć czynności w celu weryfikacji danych podanych przez Użytkownika, jeżeli dane te wydają się ewidentnie nieprawdziwe. Za odmowę realizacji zamówienia z przyczyn określonych w zdaniu poprzednim Złota Apteka nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika.

5.2. Przy dostarczeniu przesyłki przez kuriera należy sprawdzić jej stan zawartości. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń należy sporządzić protokół szkody w obecności kuriera lub odmówić przyjęcia przesyłki.

5.3. W terminie 14 dni od dnia dostarczenia produktu Użytkownik ma prawo odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów innych niż bezpośrednie koszty zwrotu towaru i dostarczenia towaru. Odstąpienie od umowy wymaga złożenia przez Użytkownika wobec Złotej Apteki oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie może zostać złożone w szczególności na adres internetowa@aptekazlota.pl lub przesłane pocztą na adres siedziby Złotej Apteki. Szczegółowy opis procedury odstąpienia od umowy i dokonania zwrotu towaru dostępny jest na naszej stronie w zakładce :"Reklamacje"

5.4. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań wraz z towarem, należy odesłać na adres:

Złota Apteka
ul. Piłsudskiego 31 lokal 5
90-307 Łódź

5.5. Określając sposób realizacji zobowiązań apteki Klient ma prawo żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli apteka nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.

5.6. Apteka ustosunkuje się do żądań klienta w terminie 2 dni roboczych od dnia dostarczenia reklamowanego produktu do Złotej Apteki. Jeśli będą konieczne dodatkowe ekspertyzy techniczne wykonywane przez zewnętrzne firmy, termin ten może zostać wydłużony do 14 dni.

5.7. Gwarancja oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

5.8. Zamawiający udziela pełnomocnictwa Sprzedającemu do reprezentowania go wobec kuriera, spedytora lub innego przewoźnika w przypadku określonym w p. 4.6.

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:

(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

[DANE SPRZEDAJĄCEGO]
…………………………….
…………………………….
…………………………….

Ja……………………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ……….…………………………………………………………………………………………………………., numer przedmiotu……………………………………… .
Data zawarcia umowy to ………………………………………., data odbioru ……………………………………………….… .

 

Imię i nazwisko, numer zamówienia………………………………………………………….
Adres …..…………………….……..…………………………………….
Data………………………………………………………………………….
…….……………………………………………………………………

 

6. DANE OSOBOWE

6.1. W momencie akceptacji niniejszego Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych Osobowych przez Złotą Aptekę, zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu oraz określonymi w Polityce Prywatności.

6.2. Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest LINK DOMINIKA DURAJ RÓŻANA 54d/10, 32-020, WIELICZKA, Polska REGON 383237751, NIP 7342799783  ; Przetwarzanie danych osobowych przez Złotą Aptekę odbywa się z poszanowaniem postanowień tej ustawy.

6.3. Złota Apteka przetwarza Dane Osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną, a także dokonania ewentualnych rozliczeń z Użytkownikiem.

6.4. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z bazy danych Złotej Apteki.

6.5. Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej ich zmianie.

6.6. W przypadku powzięcia przez Złotą Aptekę wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Użytkownika danych osobowych w formularzu rejestracyjnym (również na skutek zgłoszenia dokonanego przez innego Użytkownika), Złota Apteka uzyskuje uprawnienie do podjęcia następujących czynności:

6.6.1.1. wezwania Użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych danych osobowych bądź ich aktualizacji;

6.6.1.2. skierowania do Użytkownika ostrzeżenia;

6.6.1.3. zablokowania dostępu Użytkownika do Portalu;

6.6.1.4. bezpowrotnego usunięcia konta Użytkownika.

6.7. Złota Apteka uprawniona jest do udostępniania danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. Złota Apteka nie udostępnia wbrew prawu danych osobowych innym podmiotom w szczególności nieuprawionym osobom.

 

7. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

7.1. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie działania prowadzone na Portalu lub za pośrednictwem jego Konta Użytkownika. Aby zapobiec nieautoryzowanemu korzystaniu z Konta użytkownika, należy zachować swoje hasło w tajemnicy, nikomu go nie podawać oraz nie używać go w celu uzyskania dostępu do witryn lub usług osób trzecich. Jeśli użytkownik podejrzewa, że jego hasło jest znane innej osobie, winien natychmiast zmienić je, aby zapewnić ochronę swojego Konta Użytkownika. Odpowiedzialność za udzielanie odpowiedzi dot. danych kart kredytowych, haseł oraz innych danych ponosi Użytkownik. Złota Apteka nie odpowiada za niewywiązanie się Użytkownika z obowiązków określonych w niniejszym punkcie, w tym w zakresie organizowanych przez niego aktywności w ramach Portalu.

7.2. Użytkownik wyraża zgodę i przyjmuje do wiadomości, że niektóre treści zamieszczane przez niego w Portalu będą widoczne dla pozostałych Użytkowników.

7.3. Użytkowanie zgodne z prawem: Użytkownik musi korzystać z Portalu w sposób zgody z prawem obowiązującym w miejscu jego pobytu.

7.4. Niedozwolone użytkowanie: Użytkownikowi nie wolno:

(a) przechwytywać, monitorować, niszczyć ani modyfikować przekazów skierowanych do innego odbiorcy;

(b) używać wszelkiego rodzaju wirusów, robaków, koni trojańskich, bomb czasowych oraz innych kodów i instrukcji mających na celu zniekształcenie, usunięcie, uszkodzenie, emulację lub deasemblację Portalu,

(c) przesyłać niechcianych przekazów (określanych również jako SPAM, SPIM lub SPIT) lub przekazów niedozwolonych na mocy obowiązujących przepisów ani też korzystać z Portalu w celu wyłudzania informacji, podawania się za innych lub pozorowania powiązań z inną osobą lub podmiotem;

(d) prezentować osobom trzecim materiałów obraźliwych, szkodliwych dla nieletnich, nieprzyzwoitych lub uznawanych za niestosowne z innych powodów;

(e) używać Portalu w celu gorszenia, niepokojenia, zastraszania, molestowania lub naruszania prywatności jakiejkolwiek osoby trzeciej;

(f) używać (w tym w ramach nazwy Użytkownika i/lub obrazka profilu) jakichkolwiek materiałów lub treści chronionych prawami własności należącymi do osób trzecich, chyba że Użytkownik ma licencję lub zezwolenie właściciela takich praw;

(g) gromadzić ani zbierać informacji pochodzących z Portalu, które pozwalają na identyfikację tożsamości osób, w tym nazw Użytkowników;

7.6. Materiały użytkownika: Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że:

(i) korzystając z Portalu może zetknąć się z treściami zamieszczonymi przez innych Użytkowników, które może uznać za obraźliwe lub nieprzyzwoite, i korzysta z nich na własne ryzyko;

(ii) ponosi wyłączoną odpowiedzialność, a Złota Apteka nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkownika ani jakichkolwiek osób trzecich, za wszelkie Materiały użytkownika utworzone, przekazane, zamieszczone lub opublikowane w Portalu;

(iii) Złota Apteka nie gwarantuje zachowania poufności Materiałów użytkownika, opublikowanych lub nieopublikowanych;

(iv) Złota Apteka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek Materiały użytkownika, do których użytkownik może mieć dostęp w ramach korzystania z Portalu, a za wszystkie Materiały użytkownika odpowiedzialna jest osoba, od której takie Materiały użytkownika pochodzą.

Użytkownik, w związku ze swoimi Materiałami użytkownika, oświadcza i gwarantuje, że:

(i) zgodnie z niniejszym Regulaminem jest właścicielem lub posiadaczem niezbędnych licencji, praw, zgód, a także zezwoleń na korzystanie ze wszelkich praw autorskich, znaków towarowych, tajemnic handlowych, patentów i innych praw własności intelektualnej lub praw własności odnoszących się do wszelkich Materiałów użytkownika, jak również zezwoleń na upoważnienie Złotej Apteki do korzystania z tych praw; oraz

(ii) posiada pisemną zgodę, pozwolenie na publikację i/lub zezwolenie ze strony każdej osoby i/lub wizerunku każdej takiej osoby w Materiałach użytkownika, aby móc dołączyć nazwisko i/lub wizerunek danej osoby i używać ich w Materiałach użytkownika w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie. Użytkownik nie może kopiować, zamieszczać ani wykorzystywać tekstu, zdjęć, grafik, muzyki, dźwięków, obrazów ani innych treści pochodzących od jakichkolwiek osób trzecich i z innych źródeł („Treści osób trzecich”) bez jednoznacznego zezwolenia ich właściciela. Treści osób trzecich mogą być chronione prawami własności intelektualnej, a właściciele praw własności intelektualnej do takich treści mogą nie wyrażać zgody na ich wykorzystywanie. Użytkownikowi nie wolno wykorzystywać jakichkolwiek Treści osób trzecich bez uprzedniego uzyskania zgody od osoby lub podmiotu, któremu przysługują prawa własności intelektualnej do tych treści.

7.7. Niezależnie od wszelkich praw i obowiązków wynikających z Regulaminu, jeżeli Użytkownik zamieszcza Materiały użytkownika w Portalu, Użytkownik automatycznie udzielaZłotej Aptece niewyłącznej, ważnej na całym świecie, nieodwołalnej, bezpłatnej, wieczystej, podlegającej dalszemu licencjonowaniu i przenoszeniu licencji obejmującej wszystkie prawa do używania, edytowania, modyfikowania, dołączania, włączania, adaptowania, utrwalania, publicznego prezentowania, wyświetlania, przesyłania i powielania Materiałów użytkownika, łącznie m.in. ze wszystkimi znakami towarowymi powiązanymi z nimi w dowolny sposób, w związku z Portalem w celu promowania i dalszego rozpowszechniania niektórych lub wszystkich elementów Portalu we wszelkich mediach znanych obecnie i opracowanych w przyszłości.

 

8. PRAWA WŁASNOŚCI

8.1. Portal zawiera informacje zastrzeżone i poufne, które są chronione prawami własności intelektualnej.

8.2. Treści i kompilacje treści zamieszczonych, o których mowa w pkt. 8.1.(z wyjątkiem materiałów zamieszczanych przez Użytkowników), takie jak dźwięki, tekst, grafika, logo, ikony, obrazy, klipy audio, cyfrowe materiały do pobrania i oprogramowanie, stanowią własność Złotej Apteki jej partnerów lub licencjodawców i są chronione prawem autorskim. Treści chronione prawem autorskim nie mogą być powielane bez wyrażonej na piśmie zgody Złotej Apteki.

8.3. Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań, które mogą zagrażać prawom własności intelektualnej Złotej Apteki odnoszącym się do Portalu, ograniczać takie prawa lub ingerować w nie.

 

9. ZAKOŃCZENIE STOSUNKU WIĄŻĄCEGO UŻYTKOWNIKA I ZŁOTĄ APTEKĘ

9.1. Użytkownik może w dowolnej chwili zakończyć stosunek wiążący go ze Złotą Apteką, bez konieczności zwracania się do sądu. Użytkownik niezarejestrowany kończy stosunek prawny ze Złotą Apteką poprzez opuszczenie Portalu. Użytkownik zarejestrowany musi, oprócz opuszczenia, Portalu zażądać likwidacji swojego Konta użytkownika.

9.2. Złota Apteka może w dowolnej chwili, bez konieczności zwracania się do sądu, zakończyć stosunek wiążący ją z Użytkownikiem albo odebrać lub zawiesić możliwość korzystania przez Użytkownika z Portalu w następujących przypadkach:

(a) Użytkownik narusza niniejszy Regulamin;

(b) Użytkownik korzysta z Portalu w celu naruszenia obowiązującego prawa lub naruszenia praw osób trzecich;

(c) Użytkownik korzysta z Portalu w sposób nieuprawniony lub osoba trzecia korzysta z jego Konta użytkownika w sposób nieuprawniony;

(e) Użytkownik nabył uprawnienia do korzystania z Portalu od osoby nieuprawnionej.

(f) gdy Złota Apteka zdecyduje się zakończyć oferowanie konkretnego Produktu (skutki odnoszą się wyłącznie do tego konkretnego Produktu) — w takim przypadku Użytkownik zostanie powiadomiony z trzydziestodniowym (30-dniowym) wyprzedzeniem;

(g) jeśli jest to wymagane ze względu na zmiany w prawie/przepisach dokonane przez należycie umocowanie władze lub organy regulacyjne albo jeśli zażąda tego jakikolwiek partner Złotej Apteki— ze skutkiem natychmiastowym;

9.3. Zakończenie przez Złotą Aptekę stosunku wiążącego ją z Użytkownikiem następuje poprzez uniemożliwienie Użytkownikowi dostępu do jego Konta użytkownika. Złota Apteka zastrzega sobie prawo do zlikwidowania Kont użytkownika, które są nieaktywne przez okres dłuższy niż jeden (1) rok. Przez nieaktywne Konto użytkownika należy rozumieć Konto, do którego Użytkownik się nie loguje.

 

10. GWARANCJA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ

10.1. Użytkownik bierze na siebie ryzyko wynikające z użytkowania Portalu. Złota Apteka nie udziela żadnej gwarancji oraz rękojmi, że Portal będzie działać prawidłowo, jest odpowiedniej jakości oraz, że spełni oczekiwania Użytkownika.

10.2. Złota Apteka nie odpowiada za jakiekolwiek straty wynikłe z używania Portalu, w tym utratę spodziewanych korzyści, danych, informacji gospodarczych lub koszt urządzeń lub programów zastępczych. Całkowita odpowiedzialność Złotej Apteki za szkody wynikłe z użytkowania Portalu i odszkodowanie dla Użytkownika ograniczone jest do wysokości ewentualnych wniesionych przez Użytkownika opłat na rzecz Zotej Apteki.

 

11. WITRYNY INTERNETOWE, PRODUKTY I USŁUGI OSÓB TRZECICH

11.1. Osoby trzecie, niebędące Użytkownikami, współpracujące ze Złota Apteką mogą oferować za pośrednictwem Portalu produkty lub usługi. Złota Apteka nie ponosi odpowiedzialności za takie produkty i usługi. Produkty lub usługi osób trzecich mogą podlegać regulaminowi użytkowania oraz zasadom ochrony danych osobowych obowiązującym u ich dostawcy, które mogą wymagać akceptacji przy pobieraniu lub instalacji. Użytkownik powinien zapoznać się z takim regulaminem przed dokonaniem zakupu lub rozpoczęciem użytkowania jakichkolwiek produktów lub usług osób trzecich, a Złota Apteka nie ponosi odpowiedzialności związanej z zaniedbaniem tej czynności przez Użytkownika.

11.2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że wszelkie informacje o produktach i usługach osób trzecich oraz ich cenach prezentowane w Portalu są przekazywane Złotej Aptece przez stosownego dostawcę („Dostawca”). Dostawca może w dowolnym czasie zmienić ceny lub zakończyć udostępnianie swoich produktów lub usług. Złota Apteka nie jest zaangażowana w żadne transakcje pomiędzy Użytkownikiem a Dostawcą. Złota Apteka nie sprawuje kontroli, nie ponosi odpowiedzialności ani nie udziela gwarancji w zakresie:

(i) cen, jakości, działania, dostępności ani warunków zakupu produktów lub usług oferowanych przez Dostawcę;

(ii) jakichkolwiek transakcji płatniczych, dostaw, zwrotów ani działań posprzedażnych związanych z produktami lub usługami zakupionymi w witrynach internetowych Dostawców;

(iii) dostępności witryn internetowych Dostawców;

(iv) kompletności, prawdziwości ani dokładności jakichkolwiek materiałów reklamowych i innych dostępnych w witrynach internetowych Dostawców bądź za ich pośrednictwem ani też jakichkolwiek zestawień takich produktów i usług oraz innych informacji na ich temat.

Wszelkie pytania, reklamacje lub roszczenia dotyczące wszelkich produktów lub usług oferowanych przez Dostawców należy kierować do stosownego Dostawcy.

11.3. Portal może zawierać hiperłącza do witryn internetowych osób trzecich. Złota Apteka nie odpowiada za takie witryny osób trzecich ani za ich dostępność, a ponadto nie popiera żadnych treści lub materiałów tam udostępnianych. Korzystanie przez Użytkownika z takich witryn osób trzecich podlega regulaminowi zamieszczonemu w danej witrynie.

12. KONTAKT ZE ZŁOTĄ APTEKĄ

Aby skontaktować się ze Złotą Apteką we wszelkich sprawach związanych z Portalem lub e-apteką należy wysłać wiadomość pod adres: internetowaapteka@zlota-apteka.pl, lub skontaktowac się z nami pod numerem telefonu 42-203-22-22

w godzinach 8.00-16.00